ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมฝนการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงาน | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
2 โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบฐาน้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 80 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
3 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานด้านวิทยาการ อพ.สธ. | 134 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
4 ประกาศ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 187 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
5 อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย (ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น) | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
6 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 3 : การศึกษาจำแนกชนิดสาหร่ายและโปรโตซัว | 173 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
7 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นฐานที่ 2 : การเก็บตัวอย่างน้ำ และการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
8 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 1 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ และการกรอกข้อมูลในใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1/2564 | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
10 อบรมปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
11 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบ อบต.ดอนหญ้านาง เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่วัดพื้นที่สำหรับทำโดรมปลูกผัก ณ ฟาร์มคุณยุทธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ U2T ต.ดอนหญ้านาง | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
12 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยื่นจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
13 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data) กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 214 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
16 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 192 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 139 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
18 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 139 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
19 สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 154 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
20 ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 | 175 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
21 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 273 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 134 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
23 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 198 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
24 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. | 151 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
25 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 | 187 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
26 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 168 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
27 ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" | 156 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
28 ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ | 156 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
29 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 143 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
30 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 142 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
31 ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย | 129 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
32 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏ | 146 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
33 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ‏ | 115 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
34 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 137 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
35 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 132 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
36 ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา‏ | 119 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
37 ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 214 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
38 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 115 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
39 คณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน‏ | 142 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
40 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 2/2560‏ | 126 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
41 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2560‏ | 125 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
42 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 129 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
43 ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ‏ | 127 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
44 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช‏ | 118 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
45 โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการร่วมกับโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการ‏ | 129 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว