โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญ ความเป็นมา หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข้อมูลจาก : -


259 ครั้ง