อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  และนายสุรัช ประหยัด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 23610 อาคาร 23  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : -


229 ครั้ง