สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี นายสนธยา  อ่อนโพธิ์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก : -


242 ครั้ง