อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  นายสุรัช ประหยัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์  อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดห้วยจระเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : -


234 ครั้ง