อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

          อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และอาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : -


366 ครั้ง