โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

 290 ครั้ง