ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๕ องค์ประกอบ ) | 105 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) | 113 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
3 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสุตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | 146 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) | 142 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
5 อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมฝนการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงาน | 231 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
6 โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบฐาน้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 302 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
7 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานด้านวิทยาการ อพ.สธ. | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
8 ประกาศ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
9 อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย (ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น) | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
10 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 3 : การศึกษาจำแนกชนิดสาหร่ายและโปรโตซัว | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
11 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นฐานที่ 2 : การเก็บตัวอย่างน้ำ และการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น | 219 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
12 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 1 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ และการกรอกข้อมูลในใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
13 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1/2564 | 211 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
14 อบรมปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
15 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบ อบต.ดอนหญ้านาง เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่วัดพื้นที่สำหรับทำโดรมปลูกผัก ณ ฟาร์มคุณยุทธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ U2T ต.ดอนหญ้านาง | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
16 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยื่นจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 214 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
17 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data) กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" | 223 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
18 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
20 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 366 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
21 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 236 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
22 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 234 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
23 สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 241 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
24 ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 | 269 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
25 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 414 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
26 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 229 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
27 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 295 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
28 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. | 258 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
29 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 | 338 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
30 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 257 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
31 ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" | 265 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
32 ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ | 244 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
33 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 234 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
34 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 240 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
35 ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย | 222 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
36 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏ | 241 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
37 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ‏ | 156 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
38 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 184 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
39 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 171 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
40 ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา‏ | 160 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
41 ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 265 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
42 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 153 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
43 คณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน‏ | 176 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
44 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 2/2560‏ | 167 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
45 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2560‏ | 164 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
46 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 170 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
47 ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ‏ | 169 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
48 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช‏ | 156 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว