ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย"

 อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้า ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม  สร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรและร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562เวลา 08.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง