ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
3 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4 สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
5 ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562
6 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
9 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
10 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
12 ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย"
13 ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
14 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
15 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
16 ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย
17 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏
18 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ‏
19 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏
20 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏