วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบายคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


พันธกิจ

๑. ให้บริการทางด้านวิชาการและงานทะเบียนของนักศึกษาทุกคณะวิชาภายในศูนย์นนทบุรี
๒. ให้บริการด้านยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในศูนย์นนทบุรี
๓. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์นนทบุรี
๔. ให้บริการด้านงานคลัง พัสดุและงานบริการบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์นนทบุรี
๕. บริหารจัดการที่ทันสมัยและ มีธรรมาภิบาล


นโยบายคุณภาพ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง


 

ข้อมูลจาก : -


63 ครั้ง