มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏

          อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทรัพยากรในท้องถิ่นจากผลงานวิจัยกับชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานจัดนิทรรศการ“อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

        

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

ข้อมูลจาก : -


242 ครั้ง