ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง และอาจารย์กานดาวดี โนชัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข้อมูลจาก : -


257 ครั้ง