อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

               อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  นายสุรัช ประหยัด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์จุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์  อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : -


415 ครั้ง