ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
          งานประชาสัมพันธ์  เขตใต้ 02-969-1370 ถึง 74
          งานประชาสัมพันธ์  เขตเหนือ  02-968-1058
          งานบุคลากร 02-525-2685
          งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-526-6467
          งานพัสดุ  02-969-1530
          งานสารบรรณ 02-525-2684
          โทรสาร : 0-2-525-2682

ข้อมูลจาก : -


63 ครั้ง