ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562

            อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 โดยมีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การบรรยายงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณมรกต วัชรมุสิก และ คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง การสรุปและนำเสนอผลการปฏิบัติการ โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ โครงการ อพ.สธ. โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมใบงานเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการบันทึกขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

    

    

    

    

    

ข้อมูลจาก : -


270 ครั้ง