ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

 
     วันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ-รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทรส.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และอาจารย์ดารานัย รบเมือง คณะกรรมการดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
     วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดย คุณธานินทร์ สันคะนุช วิทยากรให้ความรู้ ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังบรรยาย : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ใบงานที่ 1 2 และ 3) และลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติการฝึกเก็บข้อมูลโดยใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่จำลองในการเก็บข้อมูลและบันทึกลงในใบงานกลุ่มพร้อมรวบรวมเพื่อนำเสนอ
 
     วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายใน การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ใบงานที่ 4 8 และ9) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรม 2 กลุ่มเพื่อเรียนรู้การเก็บข้อมูลประวัติหมูบ้าน : พื้นที่ตำบลหันตรา มีผู้ให้ข้อมูล คือ คุณอัมรา หันตรา และเก็บข้อมูลภูมิปัญญา : การทำดอกไม้จากต้นสโน มีผู้ให้ข้อมูล คือ คุณละเอียด มีชูโชค ภาคบ่ายลงพื้นที่ศึกษาโบราณสถานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุ วัดพุทธไธศวรรค์ ในการเก็บข้อมูลและบันทึกลงในใบงานกลุ่มพร้อมรวบรวมเพื่อนำเสนอ
 
     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดย คุณธานินทร์ สันคะนุช และคุณณัธยาน์ สิงห์กาญจนวงศา วิทยากรบรรยายในเรื่อง : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ใบงานที่ 5 และ7) และลงพื้นที่ในตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เห็ดตับเต่า) สวนกล้วยไม้ร่มวรีย์ ฟาร์มหนูลุงเผือก เพื่อปฏิบัติการฝึกเก็บข้อมูลโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเป็นสถานที่จำลองในการเก็บข้อมูลและบันทึกลงในใบงานกลุ่มพร้อมรวบรวมเพื่อนำเสนอ
 
     วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอการเก็บข้อมูล 9 ใบงาน โดยมีคุณธานินทร์ สันคะนุช และคุณณัธยาน์ สิงห์กาญจนวงศา ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำใบงาน เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดในการลงพื้นที่สำรวจจริง
 
     ในการนี้ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ-รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทรส.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัติให้แก่ผู้เข้าร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับ
 
 
 


11 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 255 ครั้ง
  • ปีนี้ : 687 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 687 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ