ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสุตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสุตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
รายละเอียดหลักสูตร
- งานที ๑ งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- งานที่ ๒ งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- งานที่ ๓ งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
- งานที่ ๔ ดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
- งานที ๕ งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
- งานที่ ๖ งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
รูปแบบการฝึกอบรม
- ภาคบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ภาคปฎิบัติ : ฝึกปฏิบัติการการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- ผู้ที่ทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
- ผู้ที่ทำงาน อปท.
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม : https://drive.google.com/.../1D0AGG3Sz149GWiQz4nzHCIXPc8e...
สมัครเข้าร่วมอบรม : https://docs.google.com/.../1dF3vWbk.../edit
กำหนดการในการอบรม : https://drive.google.com/.../1D0AGG3Sz149GWiQz4nzHCIXPc8e...


146 ครั้ง