การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)


วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ-รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทรส.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และอาจารย์ดารานัย รบเมือง คณะกรรมการดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดย ผอ.ณัฐพัทร์ พินพัฒนกุล วิทยากรให้ความรู้ ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังบรรยาย : งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณธานินทร์ สันคะนุช วิยากร พร้อมมอบหมายงานในการลงพื้นที่ปกปักเพื่อเก็บข้อมูล และเรียนรู้การเก็บตัวอย่างทรัพยากร โดย อาจารย์ดารานัย รบเมือง และคณะบรรยายให้ความรู้และผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายใน งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ( 9 ใบงาน ) และในภาคบ่ายได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและแนะนำสถานที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลทรัพยากรต่างๆภายใน หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือนและเดินทางกลับ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 4 ดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณธานินทร์ สันคะนุช และผอ.ณัฐพัทร์ พินพัฒนกุล และเดินทางไปยังอาคาร 19 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ โดยมีทรัพยากร คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ นำมาแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ และคุกกี้เนยสดมะม่วงหาวมะนาวโห่ เดินทางกลับมาเพื่อรับมอบหมายงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นำเสนองานมอบหมายงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นพร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานระบบเว็บไซต์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อทดสอบระบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทดสอบการใช้ระบบและสรุปการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทรส.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน โดย ผอ.ณัฐพัทร์ พินพัฒนกุล
ในการนี้ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ-รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทรส.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัติให้แก่ผู้เข้าร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับ


7 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 6 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 254 ครั้ง
  • ปีนี้ : 686 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 686 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ