ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๕ องค์ประกอบ )

 
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา- สยามบรมราชกุมารี –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๕ องค์ประกอบ ) วันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
รายละเอียดหลักสูตร
- องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
- องค์ประกอบที่ ๒ การเก้บรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
- องค์ประกอบที่ ๓ การศึกาข้อมูลด้านต่างๆ
- องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
- องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
รูปแบบการฝึกอบรม
- ภาคบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ภาคปฎิบัติ : ฝึกปฏิบัติการการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- บุคล่ากรจากสถานศึกษา
- สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- บุคลากรจากหน่วยงานสนองพระราชดำริ หรือผู้ที่สนใจ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม : https://drive.google.com/.../1gwtryX7fN5GlIQNduFW59HZ1a4i...
สมัครเข้าร่วมอบรม :
กำหนดการในการอบรม :


2 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 169 ครั้ง
  • ปีนี้ : 169 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 169 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ