slot gacor 4d slot qris slot demo slot gacor slot demo pg slot gacor slot gacor maxwin slot gacor slot demo slot demo slot gacor zeus379
อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๕ องค์ประกอบ )
 
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา- สยามบรมราชกุมารี –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๕ องค์ประกอบ ) วันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
รายละเอียดหลักสูตร
- องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
- องค์ประกอบที่ ๒ การเก้บรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
- องค์ประกอบที่ ๓ การศึกาข้อมูลด้านต่างๆ
- องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
- องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
รูปแบบการฝึกอบรม
- ภาคบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ภาคปฎิบัติ : ฝึกปฏิบัติการการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- บุคล่ากรจากสถานศึกษา
- สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- บุคลากรจากหน่วยงานสนองพระราชดำริ หรือผู้ที่สนใจ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม : https://drive.google.com/.../1gwtryX7fN5GlIQNduFW59HZ1a4i...
สมัครเข้าร่วมอบรม :
กำหนดการในการอบรม :


1239 ครั้ง