อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  และนายสุรัช ประหยัด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 23610 อาคาร 23  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา0 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 15 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 158 ครั้ง
  • ปีนี้ : 158 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 158 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ