ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562

            อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 โดยมีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การบรรยายงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณมรกต วัชรมุสิก และ คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง การสรุปและนำเสนอผลการปฏิบัติการ โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ โครงการ อพ.สธ. โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมใบงานเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการบันทึกขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

    

    

    

    

    7 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 48 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 317 ครั้ง
  • ปีนี้ : 749 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 749 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ