ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2550 | 0 ครั้ง เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ความเป็นมา | 0 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบายคุณภาพ | 0 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 0 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2555 | 1 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2556‏ | 0 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2556 | 0 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 24 เมษายน 2557)‏ | 2 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2557‏ | 0 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2557 | 0 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2558 | 0 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2558 | 0 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2559‏ | 3 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2559 | 3 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2559‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2560‏ | 2 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2560 | 2 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลติดต่อ | 1 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561‏ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ 5 อพ.สธ. | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่5 อพ.สธ. | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่6 อพ.สธ. | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการร่วมกับโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการ‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ‏ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2560‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 2/2560‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
คณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 0 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา‏ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ‏ | 0 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏ | 1 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช www.rsog.or.th | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
แนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 3 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ฐานทรัพยากรท้องถื่น อพ.สธ. | 4 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
เอกสารโครงการ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สำรวจ ศึกษาพรรณพืช หมู่เกาะช้าง | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สรรพคุณสมุนไพร | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ศูนย์อนุรักษ์ฯ ภาคตะวันออก | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 17 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 160 ครั้ง
  • ปีนี้ : 160 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 160 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ