ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานด้านวิทยาการ อพ.สธ. | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 ประกาศ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
3 อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย (ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น) | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
4 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 3 : การศึกษาจำแนกชนิดสาหร่ายและโปรโตซัว | 239 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
5 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นฐานที่ 2 : การเก็บตัวอย่างน้ำ และการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น | 203 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
6 อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 1 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ และการกรอกข้อมูลในใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
7 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1/2564 | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
8 อบรมปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
9 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบ อบต.ดอนหญ้านาง เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่วัดพื้นที่สำหรับทำโดรมปลูกผัก ณ ฟาร์มคุณยุทธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ U2T ต.ดอนหญ้านาง | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
10 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยื่นจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
11 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data) กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
12 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 190 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
14 แบบประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการพระราชดำริฯ | 213 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 9 ใบงาน | 693 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
16 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 326 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 209 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
18 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 209 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
19 สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 225 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
20 ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 | 247 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
21 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 389 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 203 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
23 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 272 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
24 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. | 239 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
25 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 | 235 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
26 คณะกรรมการดำเนินงาน | 59 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
27 คณะกรรมการ | 66 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
28 ข้อมูลติดต่อ | 86 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
29 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 | 302 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
30 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 241 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
31 ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" | 235 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
32 ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ | 222 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
33 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 215 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
34 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 218 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
35 ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย | 199 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
36 ศิลปการวาดภาพพฤกษศาสตร์ | 166 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
37 เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ | 293 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
38 ศูนย์อนุรักษ์ฯ ภาคตะวันออก | 193 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
39 สรรพคุณสมุนไพร | 296 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
40 สำรวจ ศึกษาพรรณพืช หมู่เกาะช้าง | 193 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
41 เอกสารโครงการ | 219 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
42 ฐานทรัพยากรท้องถื่น อพ.สธ. | 244 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
43 แนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 440 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
44 พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส | 227 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
45 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช www.rsog.or.th | 337 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว