ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1/2564 | 142 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 อบรมปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
3 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบ อบต.ดอนหญ้านาง เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่วัดพื้นที่สำหรับทำโดรมปลูกผัก ณ ฟาร์มคุณยุทธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ U2T ต.ดอนหญ้านาง | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
4 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยื่นจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
5 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data) กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" | 155 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 142 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
8 แบบประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการพระราชดำริฯ | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
9 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 9 ใบงาน | 460 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
10 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 193 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
11 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 140 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
12 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 140 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
13 สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 155 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
14 ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 | 176 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
15 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 274 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
16 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 135 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 199 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
18 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. | 152 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
19 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 | 176 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
20 คณะกรรมการดำเนินงาน | 35 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
21 คณะกรรมการ | 36 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
22 ข้อมูลติดต่อ | 35 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
23 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 | 188 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
24 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 169 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
25 ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" | 157 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
26 ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ | 157 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
27 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 144 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
28 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 143 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
29 ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย | 129 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
30 ศิลปการวาดภาพพฤกษศาสตร์ | 112 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
31 เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ | 170 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
32 ศูนย์อนุรักษ์ฯ ภาคตะวันออก | 133 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
33 สรรพคุณสมุนไพร | 208 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
34 สำรวจ ศึกษาพรรณพืช หมู่เกาะช้าง | 141 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
35 เอกสารโครงการ | 139 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
36 ฐานทรัพยากรท้องถื่น อพ.สธ. | 159 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
37 แนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 364 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
38 พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส | 159 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
39 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช www.rsog.or.th | 182 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
40 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏ | 147 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
41 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ‏ | 116 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
42 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 138 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
43 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี‏ | 133 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
44 ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา‏ | 120 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
45 ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 215 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
46 อพ.สธ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น‏ | 116 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว