ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ | 6 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ศิลปการวาดภาพพฤกษศาสตร์ | 6 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน มหกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย | 5 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 8 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 7 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมย่อยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน มหกรรม "อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" | 3 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 5 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 | 3 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ข้อมูลติดต่อ | 22 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการดำเนินงาน | 2 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 | 9 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. | 3 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 3 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 2 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น 1/2562 | 7 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สนับสนุน อบต. ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 2 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 8 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 9 ใบงาน | 30 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการพระราชดำริฯ | 9 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 3 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data) กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" | 3 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓.๕ หลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (Community Data)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยื่นจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบ อบต.ดอนหญ้านาง เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่วัดพื้นที่สำหรับทำโดรมปลูกผัก ณ ฟาร์มคุณยุทธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ U2T ต.ดอนหญ้านาง | 3 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1/2564 | 3 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 1 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ำ และการกรอกข้อมูลในใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น | 3 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นฐานที่ 2 : การเก็บตัวอย่างน้ำ และการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น | 2 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรรชีวภาพ กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ฐานที่ 3 : การศึกษาจำแนกชนิดสาหร่ายและโปรโตซัว | 2 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย (ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น) | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 7 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานด้านวิทยาการ อพ.สธ. | 7 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จันทร์ | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปาล์มขวด | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประดู่บ้าน | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประดู่ป่า | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาละลังกา | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อินทนิล | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ชัยพฤกษ์ | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาธร | 1 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 260 ครั้ง
  • ปีนี้ : 692 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 692 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ